svetlo
Prohlašuji, že jsem starší 18 let a jsem si vědom, že tyto stránky obsahují informace o tabákových výrobcích. Ne Ano

Obchodní podmínky

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) firmy Leonys.cz se sídlem Akátová 2361, Pelhřimov 393 01, identifikační číslo: 88395847, zapsané v živnostenském rejstříku Petr Žižák (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.leonys.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

 

1.2 Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.leonys.cz (dále jen „webová stránka“) a další související vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

 

1.3 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

 

 

2 UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1 Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

2.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.3 Kupující může objednat zboží telefonicky, prostřednictvím nákupního košíku (klikne na tlačítko vložit do košíku a vyplní potřebné údaje k objednávce) nebo prostřednictvím elektronické adresy (e-mailu). Potvrzení objednávky je kupujícímu doručeno na jeho elektronickou adresu (e-mail) do 2 pracovních dnů.

2.4 Nákupní košík obsahuje zejména informace o objednávaném zboží.

2.5 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku„. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupující potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.6 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (např. písemně či telefonicky).

 

2.7 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Potvrzení objednávky je doručeno kupujícímu do 2 pracovních dnů.

2.8 Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.9 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

2.10 Storno (zrušení) objednávky lze provést do 24 hodin, od odeslání objednávky. V tomto případě bude objednávka považována za zrušenou. Storno může kupující zaslat e-mailem, případně provést telefonicky. Při zrušení objednávky je nutné uvést jméno, příjmení, adresu dodání, e-mail a název objednaných výrobků. Prodávající poté zašle e-mailem potvrzení, že objednávka byla zrušena.

 

  

3 CENA ZBOŽÍ, SLEVY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Akátová 2361, Pelhřimov 393 01
 • v hotovosti při převzetí zboží kupujícím
 • převodem na bankovní účet celé kupní ceny před dodáním zboží

3.2 V konečné ceně zboží jsou zahrnuty náklady na balné a dodání zboží.

 

3.3 Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 2.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

 

3.4 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.5 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak ustanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu před dodáním zboží a předá mu jej v den převzetí zboží. Daňový doklad slouží i jako záruční list.

 

 

4 ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“),nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího (tzv. atypické provedení, provedení na míru). 

4.2 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícíhoinfo@leonys.cz.

Písemné odstoupení od smlouvy musí obsahovat:

 • jméno a příjmení kupujícího
 • adresa dodání
 • telefonní kontakt a e-mail. adresa
 • číslo daňového dokladu a název produktu

4.3 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 10 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené (např. nesmí být smontováno) a, nemusí být vráceno v originálním obalu. Zboží musí být však řádně zabaleno, aby nedošlo při přepravě k jeho poškození. Je vhodné, aby kupující zboží pojistil na své náklady, jelikož za případné poškození prodávající neručí. Při zaslání zboží na dobírku kupujícím, nebude zboží prodávajícím přijato.

 

4.4 Ve lhůtě 15 dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 4.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zda-li vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno.

4.5 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu poníženou o skutečnou cenu dopravy kupujícímu do 10 dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 4.4 obchodních podmínek, nejpozději však do 30 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím.

4.6 Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

 

5 PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1 Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

 

5.3 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.4 Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.

 

  

  

ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA, REKLAMACE

6.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).

6.2 Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

6.3 V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího, buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. 

To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během 6 měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

6.4. Prodávající odpovídá za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

6.5 Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny Akátová 2361, Pelhřimov 393 01. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

 

  

Záruka a reklamace

Záruční doba na výrobky, začíná běžet od data převzetí zboží. Ke zboží je přikládán daňový doklad, který slouží i jako záruční list.

 • Záruční doba je dle zákona 24 měsíců.

Záruka a reklamace se nevztahuje na:

 • přirozené opotřebení a stárnutí během užívání
 • nefunkčnost výrobku po dosažení či překročení jeho životnosti, která je uvedena v internetovém obchodě
 • násilné poškození (rýhy, prasklé jednotlivé části výrobku)
 • nevhodné používání
 • nehody, které výrobce nemůže ovlivnit

Reklamaci lze uplatnit v případě, že zboží, které kupující obdržel, je poškozené či nefunkční, postupuje kupující dle reklamačního řádu.Vrácení zboží z důvodu odstoupení od smlouvy je popsáno v bodu 4 Obchodních podmínek.

Reklamace bude vyřízena takto: do 2 pracovních dnů po obdržení oznámení o reklamaci prodávající informuje kupujícího o následném postupu reklamace. V souladu s právními předpisy platnými v ČR bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny, a to do 30ti dnů od převzetí reklamovaného zboží. O vyřízení reklamace bude kupující informován e-mailem nebo telefonicky.

 

Reklamační řád

Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady, musí být s daňovým dokladem, který kupující obdržel při převzetí zboží a s popisem závady.

V případě reklamace, zašle kupující výrobek na adresu: Petr Žižák, Akátová 2361, 393 01 Pelhřimov nebo se lze s prodávajícím dohodnout, že si výrobek sám vyzvedne na vaší adrese (v tomto případě je přeprava zdarma). Přeprava je jinak hrazena stranou kupujícího. Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jej kupující převzal při dodávce. Ke zboží je nutno přiložit doklad o koupi a oznámení o reklamaci. V případě zaslání zboží, je vhodné opatřit zboží obalem, tak aby nemohlo během přepravy dojít k poškození. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. Je vhodné zboží pojistit, jelikož za případné poškození zboží během přepravy prodávající nenese zodpovědnost.

 

Oznámení o reklamaci musí obsahovat:

 • jméno a příjmení kupujícího
 • adresu kupujícího
 • kontaktní údaje (telefon, e-mail)
 • číslo daňového dokladu
 • název zboží
 • popis závady
 

  

7 DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

7.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnosti, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součástí tvořící webové rozhraní obchodu.

7.3 Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu.

Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

7.4 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.

7.5 Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

 

  

8 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

8.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2 Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

8.3 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

8.4 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

8.5 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

8.6 Osobní údaje budou zpracovány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.7 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 

8.8 V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 8.5) provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich pracování, může:

- požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

- požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav; zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů; je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav; nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů; tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

8.9 Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

8.10 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 

  

9 DORUČOVÁNÍ

9.1 Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručována korespondence na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce.

9.2 Zpráva je doručena:

 • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty,
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

 

 • v případě doručování osobně či prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
 • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty 10 dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.
 

  

10 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.2 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

10.3 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 

0.4 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.5 Odesláním objednávky prodávajícímu kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

 
logo Leonys

Jsme přímí dvozci a prodejci značkových elektronických cigaret a originálních liquidů. Díky nabízené vysoké kvalitě provedení se staly naše elektronické cigarety velmi žádané nejen na českém trhu. Naše originální liquidy, které mají plně dohledatelný původ si oblíbily již stovky našich zákazníků. Snažíme se nabídnout Vám široký výběr produktů v oblasti elektronického kouření za zajímavé ceny.

Rádi se staneme i Vaším partnerem v oblasti elektronického kouření

více o firmě Leonys

Sledovat

novinky

Pokud si přejete zasílat novinky přímo do Vašeho emailu, stačí zadat Vaší adresu. Nepřetržitě tak budete informování o akcích slevách nebo novém zboží v našem internetovém obchodě s elektronickými cigaretami Leonys

Doprava

zdarma

Doprava ZDARMA
při nákupu nad 1.500,- Kč

Naši zákazníci a jejich spokojenost jsou u nás na prvním místě.

Vaši objednávku expedujeme do 24 hodin od  objednávky, doba dodání je tak max 48hodin.

Objednané zboží doručujeme českou poštou, nabízíme 2 možnosti plateb, na dobírku, či platbu předem na účet.

 

Nabízíme značkové elektronické cigarety

Elektronické cigarety z naší nabídky patří k tomu neljepšímu na světovém trhu. Díky kvalitě provedení a modernímu designu se staly naše elektronické cigarety velmi oblíbené u našich zákazníků. Elektronické cigarety které nabízíme, obdržely všechny potřebné certifikáty pro uvedení na trh a je tak zaručena jejich absolutní nezávadnost. Spolupracujeme pouze s ověřenými výrobci.

Zdravější způsob
jak kouřit?

Moderní a zdravý způsob kouření. Elektronická cigareta Vám pomůže zcela nahradit klasické cigarety, nebo výrazně omezí jejich spotřebu. Kouř neobsahuje žádný dehet, oxid uhelnatý, karcinogenní látky a spoustu dalších škodlivých látek je tedy mnohonásobně zdarvější než klasické cigarety. Kouřem je v podstatě vodní pára obsahující nikotin.